Algemene voorwaarden


 

TVS TRAINING is gevestigd te Rosmalen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66333105.

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN THE POP-UP GYM: TVS TRAINING

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een fitness training, outdoor work out, clinic of andere activiteiten (hierna genoemd: ‘training’), aangeboden en/of verzorgd door TVS TRAINING.

De verschillende trainingsvormen staan beschreven op de website www.tvstraining.nl

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Strippenkaart, elk Abonnement en elke losse les die/dat een Deelnemer recht geeft op deelname aan een training.

Zowel door aanschaf van een Strippenkaart, Abonnement of Losse les, alsook door deelname aan een training verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

TVS TRAINING kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.

Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het TVS TRAINING toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

 

OVEREENKOMST

Een overeenkomst tussen TVS TRAINING en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer. Tijdens de registratie ontvangt een Deelnemer een inlognaam en wachtwoord voor het registratiesysteem van TVS TRAINING.

Voor TVS TRAINING ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande toestemming van TVS TRAINING. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.

Een overeenkomst tussen TVS TRAINING en een Deelnemer bestaat uit:

een Strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal trainingen

een Abonnement, dat bestaat uit:

eenmaal per week deelnemen aan een willekeurige training
tweemaal per week deelnemen aan een willekeurige training
onbeperkt deelnemen aan alle trainingen

een Programma-abonnement, dat in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een Programma.

Een Deelnemer kan een Abonnement te allen tijde vervangen door een ander Abonnement, strippenkaart of Programma-abonnement.

 

ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN

Een Strippenkaart, Abonnement en Programma-abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

Een Strippenkaart, Abonnement en Programma-abonnement zijn onbeperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld in het account van een Deelnemer binnen het registratieprogramma van TVS TRAINING onder ‘Geldigheidsduur’. Als een Strippenkaart, Abonnementen Programma-abonnement is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een training.

Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Strippenkaart, Abonnement en Programma-abonnement (de laatste alleen indien redelijkerwijs mogelijk in verband met het wisselend aanbod van Programma’s) worden opgeschort. TVS TRAINING heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

Als een Deelnemer een Abonnement heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldige Strippenkaart, wordt eerst het aanwezige tegoed op de Strippenkaart verbruikt, voordat het Abonnement ingaat.

Indien er bij een nieuw afgesloten abonnement sprake is van een actieperiode waarbij een lid gratis merchandise ontvangt, kan dit lid tot één maand na aankoop van het abonnement aanspraak maken op deze merchandise.

De geldigheid van een Abonnement wordt niet opgeschort wanneer een Deelnemer tijdens de looptijd ervan een Programma-abonnement aanschaft.

Een Strippenkaart loopt automatisch af. Een Strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.

Een Abonnement wordt automatisch verlengd in een maandelijks opzegbaar abonnement met de daarbijbehorende actuele tarieven.

Een Abonnement voor bepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar tegen het einde van het Abonnement en met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.

 

INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING

De actuele prijzen van (i) het inschrijfgeld, (ii) de Strippenkaarten, (iii) de Abonnementen en (iv) de Programma-abonnementen staan op de website van TVS TRAINING. TVS TRAINING heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van TVS TRAINING. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Strippenkaarten, Jaarabonnementen en Programma-abonnementen.

Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van TVS TRAINING.

Een Strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.

Een Abonnementen Programma-abonnement kunnen vooraf ineens worden betaald of via een maandelijkse automatische afschrijving.

Bij vooraf ineens betaling brengt TVS TRAINING geen extra kosten in rekening.
Bij een maandelijkse automatische afschrijving betaalt een Deelnemer de eerste maand via iDeal. Hierna incasseert TVS TRAINING automatisch maandelijks het bedrag gedurende de overige looptijd van het Abonnementof Programma-abonnement.

Abonnementen worden – met uitzondering van de eerste maand die direct bij het afsluiten ervan wordt betaald – maandelijks afgeschreven op dezelfde dag vanaf de eerste betaling

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die TVS TRAINING of een door TVS TRAINING ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan TVS TRAINING verschuldigd is, aan TVS TRAINING verschuldigd.

TVS TRAINING heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Betaling eenmalige activiteiten, clinics en anders geschiedt zoals vermeld op factuur.

 

ONTBINDING

De Deelnemer kan een overeenkomst met TVS TRAINING ontbinden zonder opzegtermijn, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.

De Deelnemer ontbindt door het verzenden van een e-mail, contact met eigenaresse, met daarin reden van ontbinding aan TVS TRAINING.

Brengt de Deelnemer via de website van TVS TRAINING een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt TVS TRAINING per e-mail de ontvangst van deze verklaring.

Op de Deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.

Ingeval de Deelnemer zijn recht van ontbinding uitoefent zal de Deelnemer de inmiddels al door TVS TRAINING gemaakte redelijke kosten, in het kader van de overeenkomst vergoeden.

Na het verstrijken van het termijn van veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een Deelnemer om de overeenkomst met TVS TRAINING te herroepen.

Het recht op herroeping vervalt zodra de Deelnemer deelneemt aan een training voordat de termijn veertien (14) dagen is verstreken.

Na ontbinding is het te allen tijde weer mogelijk om lid worden, maar kunt u binnen een periode van (3) maanden na originele startdatum géén gebruik maken van eventuele acties.

 

DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN TRAINING

Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een training aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een training.

Een Deelnemer kan zich twee (2) maanden tot één (1) uur van te voren inschrijven voor de trainingen.

Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk 12 uur voor aanvang van een training nog uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een Strippenkaart een (1) strip in rekening gebracht, en in het geval van een Abonnement vervalt het recht op eenmaal (1x) deelname training.

TVS TRAINING is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van TVS TRAINING.

TVS TRAINING heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.

Buitengewone omstandigheden leveren voor TVS TRAINING altijd overmacht op en ontheffen TVS TRAINING van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is TVS TRAINING ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. TVS TRAINING is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.

Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door TVS TRAINING van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Deelname aan een training geschiedt geheel op eigen risico.

TVS TRAINING, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer of diens kinderen/introducees/toeschouwers.

Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van TVS TRAINING, haar medewerkers en trainers, is TVS TRAINING niet aansprakelijk.

TVS TRAINING is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

TVS TRAINING is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een training. Een training is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een training. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.

TVS TRAINING behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Training.

TVS TRAINING is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Training.

De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

 

WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY VERKLARING

TVS TRAINING respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

TVS TRAINING gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal TVS TRAINING deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.

TVS TRAINING zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst. De gegevens van de deelneemsters Boxing Mama’s worden gedeeld met Stichting Mama Doet.

De werknemers van TVS TRAINING en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren. De verstrekte informatie op de website tvstraining.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

Hoewel TVS TRAINING de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan TVS TRAINING niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van TVS TRAINING sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derde partijen waarnaar op de website tvstraining.nl  hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door TVS TRAINING gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. TVS TRAINING aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

De website www.tvstraining.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van TVS TRAINING.

Foto en videomateriaal gemaakt tijdens de trainingen kan gebruikt worden voor social media, de website, promotie en marketing doeleinden.

De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met deze Privacy Verklaring

 

KLACHTEN

Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van TVS TRAINING zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij TVS TRAINING te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij TVS TRAINING (Raadhuisstraat 39, 5241 BJ Rosmmalen of 0651556724) onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.

De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

TVS TRAINING beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien TVS TRAINING verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil.
GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Van deze Algemene Voorwaarden Training kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door TVS TRAINING.

Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.